Naša vízia v Elijah House:

Je šíriť a povzbudzovať prorockú službu aby sa naplnil dvojaký mandát z Malachiáša 3:23,24 obnoviť a obrátiť srdcia otcov k deťom a srdcia detí k otcom” a z Matúša 17:11 všetko obnoviť

Naša misia

Naším cieľom je : –

  1. vystrojenie, vybavenie kresťanov (Ef 4.12) aby prinášali transformáciu, premenu a zmierenie jednotlivcom, rodinám a celému telu Kristovmu.
  2. Podporovať jednotu, privádzať srdcia ľudí do hlbšej intimity s ich Tvorcom a Spasiteľom a obrátiť srdcia jednych k druhým
  3. 3. Neustálim hľadaním božieho Kráľovstva prostredníctvom odhaľovania Božieho srdca, byť hlasom na púšti súčasnej generácii

Etika našej služby:

Všetky naše centrá, členovia medzinárodnej služby EH, sú oddaní nasledujúcim integrujúcim hodnotám Elijah House International:
Žiť život odrážajúci Evanjelium Ježiša Krista, a verne zotrvávať pri základných hodnotách Kráľovstva:

  • Žiť vo zmluvnom vzťahu s miestnym telom Kristovým
  • Modliť sa a pracovať pre zmierenie a jednotu v tele Kristovom.
  • Žiť v moci Kríža a vzkriesenia.
  • Uvedomujúc si potrebu modlitby a proroctva v službe.
  • Napĺňať dve veľké prikázania. ( Marek 12:30-31)
  • V spôsobe ako si uctiť autority a druhých

Vyznanie viery

Veríme v jedného Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, všetkého viditeľného i neviditeľného.
Veríme v jedného Pána, Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca, pred všetkými vekmi, Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z pravého Boha, zrodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze ktorého všetko vzniklo.
Pre nás a našu spásu zostúpil z nebies, vtelil sa zo Svätého Ducha a Márie – Panny a stal sa človekom. Bol za nás ukrižovaný za Poncia Piláta, trpel a bol pochovaný. Na tretí deň vstal v súlade s písmami, vstúpil do nebies , sedí po pravici Otca . Znova príde, so slávou, súdiť živých i mŕtvych, jeho kráľovstvu nebude konca. .
Verím v Ducha Svätého, Pána a Tvorcu života, ktorý vychádza z Otca, ktorému sa spolu s Otcom a Synom vzdáva poklona a sláva, ktorý hovoril skrze prorokov. Veríme v jednu svätú, všeobecnú apoštolskú cirkev.
Vyznávame jeden krst na odpustenie hriechov, očakávame vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen
* Rozumieme slovu “ katolícka” v jeho pôvodnom význame “vše zahrňujúci”, takto zahŕňajúc všetkých veriacich, ktorí súhlasia s týmto vyznaním viery.